Deklarata e privatësisë


EATIT mbledh dhe përdor informacione për qëllimet e paraqitura në Termat dhe Kushtet, si dhe për t’i ofruar produktet dhe/ose shërbimet më të reja përdoruesit (falas ose me pagesë), për t'i ofruar shërbime dhe/ose produkte të palëve të treta, promocione, organizimin e pyetësorëve, anketave, personalizimin e shërbimeve sipas preferencave të klientëve, qëllime statistikore e të tjera. Ai mund të mbledhë dhe të përdorë informacion në lidhje me përdoruesit e tij. Kjo e fundit me kushtin që informacioni identifikues i një personi përfshin çdo informacion që ai/ajo e jep në mënyrë të vullnetshme, e përdor ose e jep për përdorimin e shërbimeve nga faqja.

EATIT merr përsipër të mos bëjë publik asnjë informacion personal për përdoruesit e tij dhe të mos i japë asnjë informacion palëve të treta - autoriteteve qeveritare, kompanive, individëve dhe të tjerë, me përjashtim të rasteve kur:

1. Ka marrë miratimin e shprehur të përdoruesit gjatë regjistrimit ose më vonë.

2. Dhënia e informacionit është e nevojshme për realizimin e interesave ligjore të EATIT ose një pale të tretë të cilës i janë dhënë informacionet, me përjashtim të rastit kur këto interesa prevalojnë mbi interesat e përdoruesit me të cilin lidhen të dhënat.

3. Informacioni kërkohet nga organet ose zyrtarët e shtetit, të cilët sipas legjislacionit në fuqi kanë të drejtë të kërkojnë dhe të mbledhin informacione në përputhje me procedurat ligjore.

4. Në raste të tjera, të parashtruara në çështje gjyqësore.